Členská schůze Otevřených měst #2 | Brno

07. 06. 2017

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na druhou členskou schůzi, která proběhne 29. 6. v Brně od 10:00.

Členská schůze se uskutečnı́ v zasedacı́ mı́stnosti Podkova v budově Magistrátu města Brna na adrese Dominikánské náměstı́ 1. Vstup do zasedacı́ mı́stnosti je z nádvořı́ (na obrázku vpravo dole).

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co zpravodaj
  08:00 otevření místnosti  
  09:15 začátek registrace účastníků  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:10 jednacı́ řád členské schůze: vzdálená účast Marcel Kolaja
3 10:20 zpráva předsedy o činnosti (in- frastruktura spolku, transparentnost a zveřejňované informace, účetnictvı́, registr smluv, CityVizor, Open Source web samosprávy, sdı́lenı́ zkušenostı́, vystoupenı́ na konferencı́ch) Marcel Kolaja
4 11:00 priority projektů spolku pro následujı́cı́ obdobı́ (revize existujı́cı́ho seznamu projektů, registr smluv a spolupráce se spolkem BISON, nové návrhy členů) Marcel Kolaja
5 12:30 přestávka  
6 13:00 tématické semináře/workshopy členové
7 16:00 ukončení  

Také si dovolujeme upozornit na skutečnost, že hlasovat mohou pouze osoby, které doložily nebo nejpozději na členské schůzi doložı́ své oprávněnı́ zastupovat člena na členské schůzi. Netýká se osob, které jsou zastupujı́cı́mi dle Zákona o obcı́ch (např. starosta, mı́stostarosta,…), nebo byly uvedeny v usnesenı́ zastupitelstva.

Členské schůze bude možné se účastnit také s využitı́m videokonference Jitsi Meet na adrese https://meet.jit.si/OM-20170629. Vzdáleně bude možné hlasovat pouze pomocı́ textových zpráv z mobilnı́ho telefonu.

Po ukončenı́ členské schůze bude následovat afterparty. Pro účely organizace nám, prosı́m, potvrd’te předběžný zájem o účast na afterparty. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Seznam členů a jejich zástupců

Vecer by Niederkasseler - panoramio.jpg
By Niederkasseler, CC BY-SA 3.0, Link